SÅDAN FÅR DU VORES PENGE

 

FONDEN ER I ØJEBLIKKET LUKKET FOR ANSØGNINGER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR

INVESTERING I SPILLEFILM OG TV-SERIER

1. FORMÅL

1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film- og tv-produktioner til Fondens medlemskommuner, med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse i områdets film- og tv-branche og relaterede erhverv samt at brande Fondens medlemskommuner og det danske filmtalent.

1.2 CPHFFs investeringer er rettet mod kvalitativt og økonomisk interessante internationale film- og tv-produktioner med international distribution, som leverer omsætning af hele eller dele af sin produktion i Fondens medlemskommuner og som ellers ville vælge dette område fra.

1.3 CPHFFs investeringer har yderligere til formål at understøtte filmturisme, skabe praktik og assistentjobs, skabe synergi til andre film– og tv-institutioner samt filmfestivaler.

2. PRODUKTIONSINVEST

2.1 CPHFF investerer hovedsageligt i internationale produktioner med dansk co-producent eller production service selskab, men kan vælge at indgå i projekter med dansk hovedproducent med substantiel international finansiering. I særlige tilfælde kan Fonden investere i postproduktion. Det er ikke muligt at ansøge Fonden om investering til manuskript, udviklings – og finansieringsomkostninger.

2.2 CPHFF vurderer ud fra spendstørrelse og profilering, hvilke projekter der lever op til Fondens krav og i hvilket omfang og dermed hvilke projekter der tildeles investeringstilsagn.

2.3 Ansøgninger behandles løbende og behandlingstiden vil normalt være højst 4 uger. Producenten vil derefter skriftligt modtage afslag eller LOC. Efter yderligere dialog træffes beslutning om eventuelt tilsagn om investering. Der gives ikke uddybende og begrundede afslag.

2.4 CPHFFs investering er betinget af, at producenten kan dokumentere eller redegøre for, at produktionen opfylder Fondens formål om at skabe omsætning og vækst i en eller flere af Fondens medlemskommuner (Pr. 1. januar 2018): Albertslund, Bornholm, Frederiksberg, Furesø, Hvidovre, København, Næstved og Rudersdal.

 

2.5 Indhold og bilag til ansøgning

2.5.1 Ansøgning om investering skal være skriftlig og CPHFFs ansøgningsformular skal anvendes.

2.5.2  Ansøgningen om investering skal indeholde følgende bilag (afleveres i nummeret rækkefølge):

• 01 Pitch (2-6 linjer). Vedlægges på dansk og engelsk.

• 02 Synopsis (max. 1 side). Vedlægges på dansk og engelsk

• 03 Manuskript. Vedlægges på dansk eller engelsk

• 04 Tidsplan for forproduktion, optagelse, efterarbejde og forventet premieredato

• 05 Produktionsplan

• 06 Hold- og skuespillerliste

• 07 Angivelse af hvilke lokaliteter, der skal danne ramme for optagelserne

• 08 Samlet produktionsbudget

• 09 Særskilt budget for regionale omkostninger – beskrivelse af CPHFF spend

• 10 Finansieringsplan (inkl. LOC fra finansieringskilderne)

• 11 Likviditetsplan

• 12 Redegørelse for eventuelle aftaler indgået med andre selskaber (co-produktionsaftaler)

• 13 Tilbagebetalingsplan

• 14 Aftale med Collection Agency

• 15 Completion Bond aftale (hvis en sådan er tegnet)

• 16 Distributionsaftale eller et Letter of Intent (LOI) vedrørende bio- eller tv distribution (internationalt og nationalt)

• 17 Lanceringsplan

• 18 Dokumentation for, at ansøgeren besidder alle rettigheder til at kunne udnytte den færdige film, herunder kontrakter med forfatter, instruktør og producer m.v.

• 19 CV for forfatter, instruktør og producer, samt efter producentens skøn for eventuelle andre nøglepersoner.

• 20 Firmaoplysninger på forlangende.

• Alle andre indgåede aftaler vedrørende filmen.

 

2.6 Investeringstilsagn og Letter of Commitment (LOC)

2.6.1 Tilsagn om investering kan normalt først gives, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret. CPHFF kan undtagelsesvis vælge at udstede et LOC før denne dokumentation forelægger.

 

2.7 Budget og finansieringsplan

2.7.1 Produktionsinvestering ydes på grundlag af et af CPHFF godkendt budget. I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser i DKK og/eller Euro.

2.7.2 På ansøgningstidspunktet skal minimum 60% af finansieringen i form af Letter of Commitment (LOC) være bekræftet.

2.7.3 For budgettet for regionale omkostninger i Fondens medlemskommuner gælder følgende retningslinjer:

• Instruktør – og producerhonorar accepteres kun som en del af det regionale spend på projekter med dansk minor.

• Administration må højst udgøre 7% af produktionsbudgettet eksklusiv omkostninger til projektudvikling, færdiggørelsesgaranti samt contingency.

• Contingency accepteres ikke som en del af det regionale spend.

• Ved præmie for eventuel færdiggørelsesgaranti eller anden sikkerhedsstillelse henvises til pkt. 2.13. Omkostninger i forbindelse med completion bond accepteres som en del af det regionale spend.

• Lønrelaterede omkostninger / fringes (sociale omkostninger) følger Det danske Filminstituts (DFI) regler. Spillefilm 23%, Kort- og dokumentarfilm 21%. Skuespillere 15%.

• Budgetoverskridelse og regulering: CPHFF orienteres og godkender efter nærmere aftale i den enkelte investeringsaftale.

2.7.4 Alle finansieringsaftaler og co-produktionsaftaler for filmen, herunder producentens egen investering
i filmen, skal forelægges CPHFF. Det skal fremgå af co-produktionsaftalerne, hvordan filmens finansiering og rettigheder er fordelt mellem co-producenter, investorer og den danske producent. Findes der et samlet co-produktionsaftale komplex, skal CPHFF indgå i dette.

2.8 Rateudbetaling               

2.8.1 Produktionsinvesteringen udbetales til producenten i rater.

1. rate (15%) ved underskrivelse af investeringsaftalen.
2. rate (25%) på første optagedag.
3. rate (25%) på sidste optagedag.
4. rate (15%) ved finalcut.
5. rate (15%) ved modtagelse og godkendelse af revideret regnskab for dansk spend.
6. rate (5%) ved modtagelse og godkendelse af revideret regnskab for den samlede produktion.

Raterne tilpasses den godkendte likviditetsplan og udbetales a conto ved fremsendelse af skriftlig anmodning og opdateret kostrapport, som dokumenterer det forventede spend.

2.9 Rapportering og regnskab

2.9.1 Producenten skal afholde alle omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med CPHFFs behandling af ansøgning samt udfærdigelse af kontrakter.

2.9.2 CPHFF kan kræve, at producenten i produktions- og efterarbejdsfasen løbende holder CPHFF orienteret om produktionens forløb. CPHFF har ret til at følge produktionen af filmen, herunder gennemse råklip og filmens endelige version. Ændres tidsplanen eller produktionsplanen, skal producenten straks underrette CPHFF, som kan kræve den ændrede plan tilsendt.

2.9.3 Producenten skal senest 6 måneder efter filmens verdenspremiere indsende filmens produktionsregnskab til CPHFF til godkendelse. Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision, samt revision af aktiver og passiver og rettighedsaftaler. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en balance samt en endelig finansierings- og tilbagebetalingsoversigt.

2.9.4 Produktionsregnskabet skal indeholde en specifikation af filmens produktionsomkostninger, herunder særligt for så vidt angår omkostninger afholdt i Fondens medlemskommuner. Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra budgettets hovedposter, som overstiger 10%, dog ikke afvigelser på under 5.000 DKK. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige tilskud, pre-sales m.v.

2.10 Indtægtsopgørelser

2.10.1 Filmens samlede indtægter opgøres med henblik på tilbagebetaling af den af CPHFF ydede investering. Grundlaget for indtægtsopgørelsen er filmens samlede nettoindtægter i alle lande fra alle medier. De samlede nettoindtægter defineres som alle de til filmen indkomne indtægter  – fratrukket alle dokumenterede salgs og distributionsomkostninger.

2.10.2 Indtægterne opgøres på følgende måde:

• Indtægter fra dansk biografdistribution beregnes som de fakturerede filmlejeindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distributionsvederlag samt producentens andel af de af CPHFF godkendte omkostninger til kopier og markedsføring.

• Indtægter fra udlejning og salg af video (DVD, Blu-ray m.m.) i Danmark beregnes som de fakturerede leje- og salgsindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distribution og markedsføring.

• Indtægter fra VOD (Video on Demand) beregnes om de fakturerede indtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distribution og markedsføring.

• Indtægter fra tv-visning i Danmark og udlandet, udenlandsk biografdistribution samt distribution i alle andre medier i ind- og udland end de nævnte beregnes som salgsprisen fratrukket dokumenterede direkte afholdte omkostninger til salg og distribution.

• Alle øvrige nettoindtægter, eksempelvis salg af sekundære rettigheder knyttet til filmen, herunder merchandising, remake, sequel, prequel, salg af lydspor og rekvisitter fra filmen, samt producentens andel af indtægter fra OS eller I/S Danske Filmproducenters pointafregning indregnes fuldt ud i filmens indtægter. Indtægter fra CAB, FILMKOPI og/eller øvrige forvaltningsselskaber eller andre kollektive ordninger indgår ikke i filmens indtægter.

• Indtægter, som ifølge det godkendte produktionsregnskab er indgået i filmens finansiering, herunder minimumsgarantier, pre-sales m.v., skal ikke indgå i opgørelsen af filmens indtægter.

• Besparelser på produktionsregnskabet overføres til indtægter for filmen.

2.10.3 CPHFF har såvel under produktionen som efterfølgende ret til fuld indsigt i alle betalinger, og det er et krav, at alle betalinger vedrørende filmen sker via collecting producer eller collecting agent.

2.10.4 Producenten eller collecting agent indsender opgørelse over filmens brutto- og nettoindtægter (Indtægtsopgørelser). Indtægtsopgørelserne skal være CPHFF i hænde senest 45 dage efter udløbet af hver opgørelsesperiode. Første opgørelsesperiode er på 6 måneder fra filmens verdenspremiere, regnet fra slutningen af det kvartal, hvor filmen har haft premiere. Herefter opgøres indtægterne én gang årligt.

2.10.5 Indtægtsopgørelser skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. CPHFF
 kan dispensere fra dette krav, såfremt filmens collecting agent har påtaget sig ansvaret for at indsende årlige indtægtsopgørelser m.v. til CPHFF i overensstemmelse med nærværende vilkår.

 

2.11 Distributionsrettigheder

2.11.1 CPHFF har ret til at offentliggøre alle oplysninger om filmen i forbindelse med CPHFFs informations- og pressearbejde, med mindre andet er skriftligt aftalt med producenten.

2.11.2 Producenten er forpligtet til at indgå distributionsaftaler for filmen, som sikrer filmen den videst mulige distribution i alle medier.

 

2.12  Tilbagebetaling

2.12.1 CPHFFs investering skal tilbagebetales på lige vilkår med filmens øvrige privatkapital. CPHFFs investeringsandel opgøres i forhold til filmens samlede privatkapital og på baggrund af den godkendte finansieringsplan såfremt andet ikke er aftalt.

2.12.2  Tilbagebetaling af investering til CPHFF i henhold til den godkendte tilbagebetalingsplan skal påbegyndes samtidig med indsendelsen af den indtægtsopgørelse, hvoraf det fremgår, at der skal ske tilbagebetaling.

2.12.3 CPHFF vil normalt acceptere, at bidrag fra fonde tilbagebetales i overensstemmelse med fondenes statutter, ligesom CPHFF normalt respekterer kutymemæssige aftaler om royalties.

2.13 Sikkerhed

2.13.1 Til sikring af såvel filmens færdiggørelse i tilfælde af producentens konkurs som CPHFFs betingede krav på tilbagebetaling af modtaget investering, kan CPHFF kræve, at producenten stiller betryggende sikkerhed. Producenten skal afholde alle omkostninger i forbindelse med en eventuel aftale om sikkerhedsstillelse.

 

2.14 Kreditering

2.14.1  I filmens krediteringstekster og i alt reklamemateriale skal det fremgå, at filmen er produceret i samarbejde/co-produktion med CPHFF. Fondens til enhver tid siddende direktør skal krediteres med navn ligesom CPHFFs logo skal anføres på lige fod med de resterende privatinvestorer. Udformningen af krediteringstekster og reklamemateriale, der vedrører CPHFF, skal godkendes af CPHFF.

3. GENERELLE VILKÅR

3.1  Følgende generelle vilkår gælder for alle former for investering efter nærværende vilkår.

3.2  Alle ansøgninger skal være skriftlige. Ansøgeren skal benytte CPHFFs ansøgningsformularer.

3.3  Alle ansøgninger skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk.

3.4  CPHFF skal fremlægges estimater fra salg og/eller distributionsled, som påviser sandsynlighed for fuld tilbagebetaling af CPHFFs investering.

3.5  Modtageren er forpligtet til at lade CPHFFs vilkår indgå som bilag i alle kontrakter vedrørende filmen, der omhandler forhold reguleret i nærværende vilkår, eller som i øvrigt kan være af betydning for CPHFFs rettigheder efter vilkårene.

3.6  CPHFF kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til sagsbehandlingen nødvendige dokumentation.

3.7  Efter tildeling af investering skal CPHFF informeres om en eventuel overdragelse af rettigheder til projektet til tredjemand, og en sådan  overdragelse skal godkendes skriftligt af CPHFF, indtil CPHFFs investering er tilbagebetalt. Overdragelser skal ske til markedspriser.

3.8 CPHFF kan kræve, at der tegnes completion bond på filmen.

3.9 CPHFF kan kræve, at producenten sikrer, at der arrangeres en særlig biografpremiere på filmen i de relevante af Fondens medlemskommuner.

3.10 Ændrer fordelingen mellem det danske og det udenlandske bidrag i produktionen sig efter afgivelse af investeringstilsagn, skal CPHFF straks orienteres skriftligt herom og tilsagn om investering kan bortfalde.

3.11 Såfremt krav om regional omsætning ikke opfyldes i forhold til tilsagn og udbetalte rater, kan CPHFF kræve, at den negative balance tilbagebetales kontant eller af filmens indtægter som første prioritet, indtil beløbet er tilbagebetalt.

3.12 Det er en forudsætning for tilskud fra Copenhagen Film Fund, at dennes samarbejdspartnere (investeringsmodtagere) opfylder Københavns Kommunes krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler; dvs. forventninger til løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, opholds- og arbejdstilladelser, samt ansættelse af praktikanter mv. jf. Borgerrepræsentationens beslutning d. 10. november 2016.

3.13 CPHFF kan i tilsagnet ændre eller supplere nærværende vilkår i overensstemmelse med formålet. Producenten er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med CPHFF. CPHFF skal besvare anmodninger fra modtagere herom inden rimelig tid.

3.14 CPHFFs udnyttelse af sine rettigheder i henhold til disse vilkår medfører ikke pligt til at betale vederlag til producenten eller andre, med mindre dette er udtrykkeligt bestemt.

3.15 CPHFFs tilsagn bortfalder og udbetalt investering skal straks betales tilbage, såfremt vilkårene overtrædes, eller det fastslås, at filmen ikke lovligt kan forevises i Danmark.

3.16 Færdiggøres filmen ikke, skal udbetalt produktionsinvestering tilbagebetales. CPHFF kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter CPHFFs skøn foreligger særlige omstændigheder, eller tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med CPHFFs virksomhed.

3.17 CPHFF kan afvise at tildele investering, såfremt CPHFF har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren.

4. AFLEVERINGSLISTE

Producenten levere følgende til CPHFF på en samlet harddisk

• Levering og vederlagsfri brug af klip fra filmen til CPHFFs hjemmesider og andre af CPHFFs aktiviteter.

• Levering af og fri brug af trailere (EPK) og andet artwork produceret til lanceringen af filmen

• Filmens pressefotos

• Stills fra filmoptagelserne (”behind the scenes” fra produktionen i Fondens medlemskommuner) samt still af filmens instruktør og producer til brug for CPHFFs nyhedsbreve, årsrapporter, hjemmesider m.v.

• 5 stk. filmplakater til markedsføring og arkiv

• Kopi af filmen til CPHFFs arkiver.

• Synopsis på dansk og engelsk.

• Kreditliste/rulletekst i den endelige version

• OBS Samtlige billeder skal afleveres med kreditering af still fotograf og angivelse af producent, instruktør, navne på de afbillede personer og filmtitel.