title

OM FONDEN

 

DET ER OS

 

Køben­havn og omegn har alt det har alt det, der skal til, for at blive en europæisk filmmetropol; smukke, alsidige omgivelser, en film­branche med et teknisk niveau i top­klasse, en stærk infra­struk­tur, et højt ser­viceniveau og for tiden nogle af de bed­ste instruk­tører, manuskript­for­fat­tere og fotografer i verden. Det skal bruges til noget.

Der­for blev Copen­hagen Film Fund stiftet i 2013 på ini­tia­tiv fra Pro­du­cent­forenin­gen og er et samar­be­jde mellem den­gang otte køben­havnske kom­muner, Region Hov­ed­staden og diverse aktører fra film­branchen. Fonden har et bud­get på 35 mil­lioner kro­ner til og med 2016. Copen­hagen Film Funds omdrejn­ingspunkt er ikke bare Køben­havn­som­rådet men hele Region Hov­ed­staden, og flere kom­muner vil komme til.

Fonden er sat i ver­den for at investere i inter­na­tionale og danske film– og tv-produktioner, der pro­duc­eres i vores medlem­skom­muner, og dis­tribueres både nation­alt og inter­na­tion­alt. Vores penge udde­les som erhvervs­in­vesteringer fordi det er vores opgave, at skabe vækst og jobs i film­branchen og dens beslægt­ede erhverv — med den naturlige og ædle side­ef­fekt at syn­lig­gøre Køben­havn og dansk film­pro­duk­tion for omverdenen.

Vi investerer primært i inter­na­tionale pro­duk­tioner af høj kun­st­ner­isk kvalitet, med dansk co-producent, men også danske pro­jek­ter med inter­na­tional dis­tri­b­u­tion og finan­sier­ing kan gøre sig gældende. Vores fokus er på pro­duk­tioner med optagelser inden­for regio­nen.

Vi ser frem til at høre fra dig!