HELSINGØR KOMMUNE

 

Hels­ingør Kom­mune har valg at gå ind i Copen­hagen Film Fund, fordi det skaber omsæt­ning og pos­i­tiv brand­ing, kan under­støtte den lokale kreative branche, og fordi det lokalt skaber liv samt glæde og stolthed at indgå i en filmproduktion

Hels­ingør vrim­ler med his­toriske sites og bygninger – fra Gurre Slot­sruin, Hamlet’s Kro­n­borg Slot og mid­de­lalder­byen til den pit­toreske og idyl­liske Ham­mer­mølle, en del af Dan­marks tidlig­ste indus­tripro­duk­tion ved skov og sø.

Hels­ingør har rå tomme indus­tribygninger og boligom­råder der er vok­set op sam­men med Hels­ingør Værft. Der er splin­terny arkitek­tur ved hav­nen i form af Kul­turværftet og Museet for Søfart.

Hels­ingør Kom­mune lig­ger ved kys­ten. Færg­erne sejler stadig. Og Hels­ing­borg lig­ger lige ovre på den anden side. Horn­bæk er havn, sand­strand og masser af sommergæster.

I Hels­ingør Kom­mune er der mange gode muligheder for ind­kvar­ter­ing. Der er One Stop Erhvervsser­vice, som kan koordinere med rel­e­vante myndigheder.

 

KONTAKT

Erhvervskon­sulent
Søren Birk Sørensen
+45 25 31 29 07
sbs25@helsingor.dk

 

helsingør1